Pei Wei Asian Kitchen
5285 E Broadway Blvd, Tucson AZ 85711