Silver Saddle Steakhouse
310 E Benson Hwy, Tucson AZ 85713