Mandarin Village Restaurant
207 5th St, Courtenay BC V9N 1J6