Mandarin Village Restaurant
207 5th St, Courtenay, BC V9N 1J6