Nha Trang Maki Sushi
62 Kenneth St, Duncan BC V9L 1N2