Pick Thai restaurant
467 Bernard Ave, Kelowna BC V1Y 6N8