BLT's Restaurant

41799 Big Bear Blvd, Big Bear Lake
(909) 866-6659