Gogiya 3 BBQ

5305 University Dr, Irvine
(949) 552-9998