Doke Sushi

403 Main St #9628, Murphys
(209) 890-3963