Phở Đông Restaurant
2610 Broadway, Redwood City CA 94063