Phở Thái Hùng
12860 San Pablo Ave, Richmond CA 94805