Pesto Italian Craft Kitchen College
6011 El Cajon Blvd, San Diego 92115