Shiki Japanese Restaurant
1040 Park Pl, San Mateo CA 94403