Mike's Sushi & Sake Bar
33855 US-19, Palm Harbor FL 34684