Thai Nana Restaurant and sushi bar
1458 US-19 ALT N, Palm Harbor FL 34683