Thai Nana Restaurant and sushi bar

1458 US-19 ALT N, Palm Harbor, FL 34683
(727) 787-0189