El Caribe Restaurant
425 W Oglethorpe Blvd, Albany GA 31701