El Caribe Restaurant

425 W Oglethorpe Blvd, Albany
(229) 238-9732