Doos Seafood @ Stone Mountain
1215 S Hairston Rd, Stone Mountain GA 30088