Maleda Market

4856 Memorial Dr, Stone Mountain
(678) 949-9822