Lupitas Family Restaurant
200 W 5th St, Tilton IL 61833