Bangkok Pavilion Thai Restaurant
7249 W 97th St, Overland Park KS 66212