Black Bear Restaurant
2409 Main St, Lake Placid 12946