Black Bear Restaurant

2409 Main St, Lake Placid
(518) 837-5166