Baja Fresh

945 Lancaster Dr NE, Salem
(503) 586-0090