Shirasoni Japanese Restaurant

2660 5th St, Alameda, CA 94501
(510) 239-4285