Fujiya House Japanese Steak & Sushi Bar

1489 Carl D. Silver Pkwy, Fredericksburg, VA 22401
(540) 785-0011