Sikhay Thai Lao Restaurant & Boba Tea & Pho

3301 NE 28th St, Fort Worth
(817) 838-6199

Reserve Online

Sikhaytx

Sikhay Thai Lao Restaurant & Boba Tea & Pho

3301 NE 28th St, Fort Worth, TX 76111
(817) 838-6199