Apsara Palace Restaurant
783 Hope St, Providence RI 02906