Shoney's - Gatlinburg
942 Parkway, Gatlinburg 37738