Shoney's - Gatlinburg

942 Parkway, Gatlinburg
(865) 325-8502