Steak 'n Shake
2272 E Lamar Blvd, Arlington TX 76006