Steak 'n Shake

2272 E Lamar Blvd, Arlington
(817) 652-3663