Fujiya House Japanese Steak & Sushi Bar
1489 Carl D. Silver Pkwy, Fredericksburg VA 22401