Kabuki Japanese Restaurant
6770 N Sunrise Blvd, Glendale AZ 85305