BLT's Restaurant
41799 Big Bear Blvd, Big Bear Lake CA 92315