Thai Satay Restaurant & Bar
265 Grand Ave, South San Francisco CA 94080