Shish Kabob House

9328 W 159th St, Orland Park
(708) 226-9133