51 Park Restaurant & Tavern
51 Park St, Lee MA 01238