Clubhouse Lounge
101 White Mountain Dr, Ruidoso NM 88345