Thai Thai Asian Bistro
3522 24th Ave NW, Norman OK 73069