Touch Thai Restaurant
549 Main St, Bethlehem PA 18018