Alibi Bar & Place

369 S Main St, Salt Lake City
(385) 259-0616