The Ramen Bar
319 S Main St, Salt Lake City UT 84111