Texas Roadhouse

500 Miron Ln, Kingston
(845) 336-7600

Order Online