Doos Seafood @ Stone Mountain

1215 S Hairston Rd, Stone Mountain
(770) 457-3667