The Ramen Bar

319 Main St, Salt Lake City
(801) 355-0158