The Ramen Bar

319 S Main St, Salt Lake City
(801) 355-0158